ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย

โปรร้อนแรง แซงทุกองศา


ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560


วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและของรางวัล

 1. ซื้อแพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ตไม่อั้นที่ความเร็ว 1 Mbps 7 วัน 100 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ต รับเงินเติมเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ต จำนวน 20.- บาท (ยี่สิบบาทถ้วน)

รายละเอียดเงื่อนไข

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “โปรร้อนแรง แซงทุกองศา” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. บริษัทจำกัดสิทธิการรับของรางวัลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้สมัครแอปพลิเคชัน True Money Wallet โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 5. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล โดยเติมเงินเข้า True Money Wallet ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลซื้อแพ็กเกจเสริมเน็ตไม่อั้นที่ความเร็ว 1 Mbps 7 วัน 100 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ต
 6. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงินของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status)
 7. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะเริ่มใช้แพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ตไม่อั้นที่ความเร็ว 1 Mbps 7 วัน 100 บาท ได้ หลังจากได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการทำรายการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 8. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลตกลงยอมรับเงื่อนไขอัตราค่าใช้บริการแพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ตตามรายละเอียดดังต่อไปนี้แพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ตไม่อั้นที่ความเร็ว 1 Mbps 7 วัน คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 100 บาท รับสิทธิ ใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานความเร็วสูงสุด 1 Mbps จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งาน
 9. การสิ้นสุดอายุการใช้งานแพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ระบบจะทำการยกเลิกการให้บริการโดยอัตโนมัติเมื่อเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 7 นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับ SMS ยืนยันการทำรายการ หากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องการใช้บริการต่อต้องทำการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช ผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ต ใหม่
 10. อัตราค่าใช้บริการในข้อ 8 ทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะ ค่าบริการ 3G/EDGE/GPRS อัตราตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนและบริการเสริม และเลขหมายพิเศษอื่นๆ จะคิดตามอัตราของรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้และตามอัตราที่ระบุไว้เท่านั้น
 11. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 12. ความเร็วในการให้บริการ 3G/EDGE/GPRS ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการให้บริการและอุปกรณ์ที่ใช้งาน สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด
 13. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่า
   13.1 จะใช้รางวัลนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำรางวัลไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
   13.2 จะไม่ใช้ ไม่นำรางวัลมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใดๆ ขเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
   13.3 จะไม่กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลหรือผิดกฎหมายหากบริษัทตรวจพบว่าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ปฏิบัติตามคำรับรองข้างต้น บริษัทสงวนสิทธิในการระงับ ยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 14. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 15. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 16. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 17. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.02-647-3333

ผ่านช่องทางต่างๆ

หรืออีกหลายช่องทาง

ผูกบัญชีธนาคาร

เพื่อความสะดวกในการดึงเงินเข้าแอป Wallet
ท่านสามารถผูกบัญชีธนาคาร ผ่านตู้ ATM ซึ่งทำเพียงครั้งเดียว
หลังจากนั้นก็สามารถดึงเงินเข้าแอป Wallet ได้ตลอดเวลาATM หรือ iBanking

เติมเงินเข้า Wallet โดยกดโอนเงินผ่านตู้ ATM
หรือทำรายการโอนจากเว็บไซต์ iBanking ของธนาคารร้านค้าสะดวกซื้อ

เติมเงินเข้าแอป Wallet ง่ายๆ ใกล้บ้านคุณผ่านร้านค้า
CP FreshMart, True Shop, FamilyMart, Tops market
ฟรีค่าธรรมเนียม

ตู้เติมเงิน

เติมเงินเข้าแอป Wallet สะดวก ทุกที่ทุกเวลา
ผ่าน ตู้ kiosk ที่ทรูช้อปทั่วประเทศ หรือที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT,
ตู้บุญเติม (เติมได้ทุกตู้ ยกเว้นตู้หน้าสาขา 7-Eleven),
ตู้ BB Topup และ ตู้ Easy Topup

7-ELEVEN

เติมเงินเข้าแอป Wallet ฟรีค่าธรรมเนียม
ในราคา 150, 300, 500, 1,000 และ 2,000 บาท
โดยเจ้งพนักงานว่า "เติมเงินออนไลน์-ทรูมันนี่ อีวอลเล็ท"

ดาวน์โหลดฟรี ใช้ได้ทั้ง ios & andriod ใช้ได้ทุกเครือข่ายมือถือ