1. ล็อกอินเข้าเเอป Wallet กดปุ่ม "Top up/Buy" เเละกดเลือก "เติมเงินมือถือ"

2. เลือกจำนวนเงินเเละใส่เบอร์ทรูมูฟเอชที่ต้องการเติมเงิน

3. ทำรายการสำเร็จ พร้อมรับโบนัสโทรฟรี เเละเน็ตเพิ่ม 30%


เปิดแอพ TrueMoney Wallet เติมเงินมือถือทรูมูฟ เอชได้ง่ายๆ ฟรีค่าธรรมเนียม


เปิดแอพ TrueMoney Wallet เติมเงินมือถือทรูมูฟ เอชได้ง่ายๆ ฟรีค่าธรรมเนียมรายการส่งเสริมการขาย “ยิ่งเติม ยิ่งได้โบนัส ผ่าน TrueMoney Wallet”

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. สิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขาย “ยิ่งเติม ยิ่งได้ ผ่าน TrueMoney Wallet” นี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) (ยกเว้นผู้ใช้บริการในนามนิติบุคคล ตัวแทนเติมเงินทรูมูฟ เอช หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัท)
 2. ผู้ใช้บริการที่เติมเงินผ่าน TrueMoney Wallet ผ่าน Application บนมือถือ ในระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 จะได้รับโบนัสโทรฟรี ตามเงื่อนไขดังนี้
     2.1 เติมเงิน ทรูมูฟ เอช จะได้รับโบนัสโทรฟรีเน็ตฟรี จะได้รับโบนัสโทรฟรีร้อยละ 30 จากยอดเงินที่เติม และได้รับทุกครั้งที่เติมตามเงื่อนไข ผู้ใช้บริการจะได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันการได้รับโบนัสโทรฟรี โดยจะได้รับโบนัสภายในวันที่ทำการเติมเงิน เว้นแต่ สถานะการใช้บริการ ของผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรหรือเปลี่ยนสถานการณ์ใช้บริการจาก ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงินไปเป็นแบบรายเดือน
        2.1.1 โบนัสโทรฟรี และเน็ตฟรี ที่ได้รับนี้สามารถนำไปใช้ได้เฉพาะการโทรภายในเครือข่าย ทรูมูฟ เอช เท่านั้น โดยมีอายุการใช้งาน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับ (SMS) ยืนยันการได้รับโบนัส ไปจนถึงเวลา 24.00 นาฬิกาของวันที่ 5 เพื่อใช้เป็นเครดิตหักชำระค่าบริการดังต่อไปนี้
            2.1.1.1 บริการโทรในเครือข่ายทรูมูฟ เอช คิดนาทีละ 2 บาท คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
            2.1.1.2 บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS คิดเมกะไบต์ (MB) ละ 2 บาท เศษของเมกะไบต์ (MB) คิดเป็น 1 เมกะไบต์(MB)
            2.1.1.3 บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศข้อความละ 2 บาท
            2.1.1.4 บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศครั้งละ 2 บาท
        2.1.2 หากใช้งานโบนัสไม่หมดจนพ้นระยะเวลาดังกล่าว โบนัสดังกล่าวจะไม่สามารถนำมาใช้บริการได้อีก
        2.1.3 ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยระบบจะคำนวณค่าใช้บริการโดยหักจากโบนัสโทรฟรีที่ได้รับก่อนจากนั้นจะหักจากเงินที่เติมเข้ามาในระบบตรวจสอบยอดโบนัสคงเหลือได้ที่ *510*44# แล้วกดโทรออก
        2.1.4 โบนัสตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น บุคคลใดได้ด้วย
        2.1.5 บริการโทรในเครือข่ายทรูมูฟ เอช คิดนาทีละ 2 บาท เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
 3. สิทธิพิเศษดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 4. บริษัทมีสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้
 5. บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทเว้นแต่ระบุไว้แจ้งชัดเป็นอย่างอื่น บริษัทมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ไดโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
 6. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
  1. กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” : ผู้ใช้บริการจะต้อง
   (ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
   (ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใดๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
  2. กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
 7. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการ ที่ True Move Care โทร 1331 หรือ www.truemove-h.com

ผ่านช่องทางต่างๆ

หรืออีกหลายช่องทาง

ผูกบัญชีธนาคาร

เพื่อความสะดวกในการดึงเงินเข้าแอพ Wallet
ท่านสามารถผูกบัญชีธนาคาร ผ่านตู้ ATM ซึ่งทำเพียงครั้งเดียว
หลังจากนั้นก็สามารถดึงเงินเข้าแอพ Wallet ได้ตลอดเวลาATM หรือ iBanking

เติมเงินเข้า Wallet โดยกดโอนเงินผ่านตู้ ATM
หรือทำรายการโอนจากเว็บไซต์ iBanking ของธนาคารร้านค้าสะดวกซื้อ

เติมเงินเข้าแอพ Wallet ง่ายๆ ใกล้บ้านคุณผ่านร้านค้า
CP FreshMart, True Shop, FamilyMart, Tops market
ฟรีค่าธรรมเนียม

ตู้เติมเงิน

เติมเงินเข้าแอพ Wallet สะดวก ทุกที่ทุกเวลา
ผ่าน ตู้ kiosk ที่ทรูช้อปทั่วประเทศ หรือที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT,
ตู้บุญเติม (เติมได้ทุกตู้ ยกเว้นตู้หน้าสาขา 7-Eleven),
ตู้ BB Topup และ ตู้ Easy Topup

7-ELEVEN

เติมเงินเข้าแอพ Wallet ฟรีค่าธรรมเนียม
ในราคา 150, 300, 500, 1,000 และ 2,000 บาท
โดยเจ้งพนักงานว่า "เติมเงินออนไลน์-ทรูมันนี่ อีวอลเล็ท"

ดาวน์โหลดฟรี ใช้ได้ทั้ง ios & andriod ใช้ได้ทุกเครือข่ายมือถือ